Changqing Chen

Changqing Chen

Professor of Mechanics, Tsinghua University